Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 14/9/2016 και οι εισηγήσεις των θεμάτων.

Πρόσκληση για την δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (πλατεία Ησαϊα), την 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, απήυθηνε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18.30΄ με πρώτο θέμα την έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012.
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών). 
H εισήγηση του θέματος ΕΔΩ

Στις 19.00 η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με την συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:

1Τροποποίηση - αναμόρφωση (6η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2.    Αποδοχή της πρόσκλησης  του Ε.Π.  Στ Ελλάδας με τίτλο ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης και υποβολή πρότασης  έγκρισης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

3.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

4.    Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 480/1985. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6.    Έγκριση έκθεσης  2ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7.    Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11β΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
10.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Δελφών σε εφαρμογή του άρθρου 221 παρ. 11δ΄ του Ν.4412/2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος του Δήμου).
11.  Ανάκληση της αριθ.  399/29.10.2015 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την χορήγηση βραβείων Κ. Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
12.  Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην κ. Πουτακίδου Έλενα. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑS και τρόπος υλοποίησης του έργου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
15.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΠΡΟΣΘHKH KTIΡIOY KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣH XANIOY ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Δ.Κ.  ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)..
18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. (Α.Μ. 11/2012). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
19.  Έγκριση 6ου  τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΆΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ΄MIS 384523. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
20.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
  1. Έγκριση εκμίσθωσης του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου Γραβιάς της  Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
  2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην αθλητική εκδήλωση ΄off trail Παρνασσός΄ της 9ης Οκτωβρίου 2016 που διοργανώνει η εταιρεία ‘MILIAS CAMPS ΕΠΕ΄ σε περιοχές του Παρνασσού της ΤΚ Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
23.  Έγκριση νέου Κανονισμού Ύδρευσης & Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
  1. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση Τοπικού Αστυνόμου στη Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
  2. Ορισμός τεσσάρων δημοτικών συμβούλων για να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ιδρύματος «Κοινωνικός Ξενώνας Ηλικιωμένων Ό ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ΄». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
  3. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Π.Τσακίρη σχετική με την αριθ. 287/2015 απόφαση Δημ. Συμβουλίου (υπόθεση Κ/ξίας Ό.ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- ΑΦΡ.ΚΑΝΤΑ΄.(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
  4. Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας της αποστολής της αδελφοποιημένης πόλης ΤΟΓΚΑ Ιαπωνίας στους Δελφούς, στις 5-7/10/2016. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
  5. Καταγγελία σύμβασης παραχώρησης δημοτικής κατοικίας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
  6. Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίων επί των οδών Δυοβουνιώτου και Αθ. Παπαθανασίου έμπροσθεν της οικίας του κ. Ευθυμίου Ηλιόπουλου στην Δ.Κ.  Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
30.  Έγκριση δαπάνης για την Δημόσια Εορτή – Επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης στην Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
31.  ‘Εγκριση δαπάνης για την γιορτή λήξης της καλοκαιρινής εκστρατείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας – Παιδικό Τμήμα «Γιώτα Μαδούρα». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
32.  Κατανομή της Γ΄ δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2016». (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.).
33.  Λήψη απόφασης σχετικά με την αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ.Α, Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
34.  Επί αιτήματος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 
Οι εισηγήσεις των θεμάτων ΕΔΩ'
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...