Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Δελφών σε εφαρμογή του Ν.3850/2010 προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενόςέτους (αρχομένου από την υπογραφή σύμβασης το 2016), με ένα (1) Ιατρό Εργασίας με τους ακόλοθους όρους:
1. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε στις 127,60 ώρες ετησίως.
2. Το ετήσιο συνολικό ποσό της αμοιβής του ιατρού Εργασίας θα ανέρχεται σε 4.466,00 € (Χωρίς Φ.Π.Α.) και 5.537,84 (Με Φ.Π.Α. 24%)
3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας  ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.
4. Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας είναι οι αναφερόμενες στην σχετική νομοθεσία  (Ν.3850/10), και ειδικότεροι όροι περιγράφονται στην 2/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοιητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.
Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου για την θέση του Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Δελφών με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας, να  εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας, ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος της ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας.
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου καισε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγεγραμμένος ιατρός εργασίας στον ιατρικό σύλλογο του νομού Φωκίδας δύναται να προσληφθούν ιατροί εγγεγραμμένοι στους ιατρικούς συλλόγους όμορων νομών και ελλείψει αυτών δίνεται η δυνατότητα να απασχοληθεί μη ειδικός ιατρός εργασίας που πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις υποβάλλοντας επιπλέον σχετική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10041/27-1-2010 έγγραφο του Σ.Ε.Π.Ε.
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
στ) Βιογραφικό Σημείωμα.
ζ) Φάκελο σφραγισμένο που θα αναφέρει απέξω (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και θα περιέχει την προσφορά σε € της συγκεκριμένης εργασίας (χωρίς ΦΠΑ) Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δελφών/ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  (Ρ.Κοντορήγα12 Άμφισσα 33100), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
www.dimosdelfon.gr, στην ημερήσια τοπική ημερήσια εφημερίδα (Η Ώρα της Φωκίδας) και να κοινοποιηθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Βοιωτίας Φωκίδας. -Σπυρίδωνος 7, Λειβαδιά 32100
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Δήμο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε χρονικό διάστημαδέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2265072077 
–κα Βελαώρα Ευσταθία.
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...