Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ : Παροχή αρνητικής γνώμης Υ.Σ. και εν συνεχεία Ακύρωση της 253/2017

            απόφασης Δ.Σ. περί « έγκρισης  τροποποίησης  Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών»,

ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. 253/ 23-6-2017  απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δελφών.

            2. Η αριθμ. 6/2017 ομόφωνη  απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

          Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων,
« Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3584/2007, το δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ανατίθεται καταρχήν η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των Οργανισμών των οικείων υπηρεσιών, προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, TE, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας και χωρίς να κωλύεται να εισαγάγει ρυθμίσεις διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν στο παρελθόν έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα (ΣτΕ 2459/2012, 102/2010, 2207/2002, 915/2000, 249/1998, 1729/1990). Μπορεί, συνεπώς, κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό και κατ’ εφαρμογή νομίμων κριτηρίων συνδεομένων με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να αποκλείσει υπαλλήλους ενός ή και περισσότερων κλάδων από τη δυνατότητα να επιλέγονται ως προϊστάμενοι μονάδων, εφόσον η ειδικότητα την οποία κατέχουν, δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δεν μπορεί όμως, στα πλαίσια της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, να αποκλείσει αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον Οργανισμό, καθορίσθηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή (Δ.Εφ.Θεσ. 461/2015 , Δ.Εφ.Θεσ 243/2002, Δ.Εφ.Αθ 949/1990. Πρβλ. ΣτΕ 915/2000, 1115, 1116/1982) ».

           Στην ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, και στο άρθρο 27  , ΜΕΡΟΣ  5ο   με τίτλο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , αναφέρονται  οι οργανικές μονάδες (Δ/νσεις , Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία) με τους κλάδους και ειδικότητες των υπαλλήλων οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να επιλεγούν  ως προϊστάμενοι αυτών των οργανικών μονάδων.

       Πλην  όμως , κατά παράβαση  της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα  οι υπάλληλοι  κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας  ΔΕ1 - Διοικητικού &  ΔΕ-1 Διοικητικού -Λογιστικού, από την δυνατότητα να μπορούν να επιλεγούν ως  προϊστάμενοι των περισσοτέρων  Τμημάτων του ΟΕΥ,  παρότι η ειδικότητα την οποία έχουν, είναι συναφής, με την ειδικότητα των υπαλλήλων άλλων κατηγοριών ( ΠΕ-1 Διοικητικού , ΠΕ- Διοικητικού Οικονομικού  και ΤΕ – Διοικητικού Λογιστικού ) , που με τον οργανισμό καθορίστηκε ότι επιλέγονται  προϊστάμενοι στα Τμήματα αυτά.

        Τα δέκα τρία (13) Τμήματα του ΟΕΥ , στα οποία αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα οι υπάλληλοι κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΔΕ-1 Διοικητικού  & ΔΕ-1 Διοικητικού-Λογιστικού, ενώ επιλέγονται υπάλληλοι  ΠΕ ή ΤΕ οιανδήποτε κλάδου/οιανδήποτε ειδικότητας, (επομένως και του Διοικητικού Κλάδου), είναι τα αναφερόμενα Τμήματα στο άρθρο 27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. ,με τα προσδιοριστικά αριθμητικά στοιχεία των οργανικών μονάδων:  2 ,   4,  5,  7παρ.1 ,  7παρ. 2,  7παρ. 3,   7παρ. 4 ,   8,   9,    11παρ. 1 ,  11παρ. 2 ,  12 παρ.1,   12παρ. 3 .

        Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

                                                  Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Σπυρίδων  Λύτρας                                         Νικόλαος Δημολάς 
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...