Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Η Αυστρία στην Καρδιά της Ελλάδας. Πολιτιστικές Συναντήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Austria in the Heart of Greece
Cultural Meetings in the Region of Central Greece

Hμερίδα: Ελληνικός και Αυστριακός Πολιτισμός:
Μια συνάντηση ιδεών, εικαστικής επικοινωνίας και δημιουργικής διάδρασης

Conference: Greek and Austrian Culture
Α meeting of ideas, communication and artistic creative interaction

25 Ιουλίου 2016│ 9.00 – 14.30
Αμφιθέατρο Κ. Καραμανλής, ΕΠΚΔ│ ECCD, Auditorium K. G. KARAMANLIS

Την ημερίδα επιμελήθηκε η κ. Στέλλα Μουζακιώτου, Καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης/Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Αθηνών
The Workshop is curated by Dr. Stella Mouzakiotou, Professor of Art History /Hellenic Open University & Technological Institute of Athens

Θέμα Ημερίδας:
Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα παρουσιαστούν μέσα από την εικαστική γλώσσα στοιχεία που επισφραγίζουν την αμφίδρομη διαδικασία δημιουργικής διάδρασης Ελληνικής και Αυστριακής τέχνης. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε την επίδραση της αυστριακής ζωγραφικής στην σύγχρονη ελληνική εικαστική σκέψη και δημιουργία. Ταυτόχρονα όμως, θα επικεντρωθούμε στο διάλογο του Gustav Klimt με τη βυζαντινή τέχνη, στις επιδράσεις που δέχθηκε από αρχαίες ανατολικές καλλιτεχνικές παραδόσεις και από την ελληνική μυθολογία. Επίσης, θα αναλυθεί η επιλογή της καθιέρωσης της θεάς Αθηνάς ως ένα δυναμικό σύμβολο προσωποποίησης της σοφίας που με την «απειλητική» της ιερότητα εκφράζει τον ιδεαλισμό, τον καλλιτεχνικό αγώνα και την αισθητική αντίληψη της “Απόσχισης”. Με σημείο συνάντησης τον ιερό χώρο των Δελφών, όπου ιδρύθηκε και ήκμασε το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας, αλλά και μέσα από διαχρονικούς συσχετισμούς του με το ιερό της Δωδώνης, θα προσεγγίσουμε καλειδοσκοπικά περιηγητικές μαρτυρίες που συνδέονται με τον ιερό αυτό τόπο σε μια διαχρονική συνάντησή του με το τοπίο.

Conference theme:
In this workshop, through the visual language, there will be presented elements that bind the bidirectional interactive process of creative interaction of Greek and Austrian art. More specifically, we will investigate the influence of Austrian painting in contemporary Greek artistic way of thinking and creation. At the same time, we will focus on the dialogue between Gustav Klimt and Byzantine art, also on effects he had by ancient eastern artistic traditions and the Greek mythology. In addition, another matter that will be pored over is the choice of the establishment of the goddess Athena as a dynamic symbol of personification of wisdom, where, through her «threatening sanctity», she expresses the idealism, the artistic struggle and the aesthetic perception of "Secession". Having the sacred site of Delphi as meeting point, where the most important religious center in ancient times was founded and flourished, but also through its intertemporal correlations with the Dodoni sanctuary, we will approach in a kaleidoscopic way various touring testimonials related to this holy place in a timeless encounter with the landscape.

Πρόγραμμα │Programme


*9.00
Χαιρετισμοί│Greetings

*09.30 – 10.30
Ελλάδα και Δελφοί μέσα από τα μάτια των περιηγητών και των αρχαιολόγων
Συντονισμός: Στέλλα Μουζακιώτου
Greece and Delphi through the eyes of travelers and archaelogists
Moderation: Stella Mouzakiotou

Δρ. Μίρκα Παλιούρα, Ιστορικός Τέχνης, Συλλογή Φινόπουλου - Μουσείο Μπενάκη /
Dr. Mirka Palioura, Art Historian, Finopoulos Collection - Benaki Museum

«Περιηγητικές μαρτυρίες για τους Δελφούς: Τόπος και τοπίο»
«Travelers’ Memoirs of Delphi: Topos and Landscape»

Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Δρ Αρχαιολογίας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Καθηγητής-Σύμβουλος ΕΑΠ /
Konstantinos Soueref, Dr. οf Archaeology, Head of the Ephorate of Antiquities of Ioannina

«Δωδώνη – Δελφοί. Διαχρονικοί συσχετισμοί»
«Dodóni – Delphi. Lasting relationships»

Δρ. Georg Ladstatter, Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών /
Dr. Georg Ladstatter, Austrian Archeological Institute Athens

«Ελληνική αρχαιότητα και αυστριακοί αρχαιολόγοι από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εισαγωγή με βάση σημαντικούς εκπροσώπους»
«Greek Antiquity and Austrian Archaeologists from the 19th Century until today. An introduction based on outstanding representatives»

*10.30 – 11.30
Βιέννη: Αστικό σημείο διέλευσης και πηγή φαντασίας
Συντονισμός: Antonia Rahofer
Vienna: urban crossing point and source of imagination
Moderation: Antonia Rahofer

Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη της Ι' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δελφών /
Athanasia Psalti, Head of the Ι' Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities Delphi

«Ο χορός του Απόλλωνα στα κύματα του Δούναβη: από τον μύθο στην πραγματικότητα»
«Dancing of Apollo in the waves of the Danube: from myth to reality»

Prof. Walter Puchner, Εθνικό & Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών /
Prof. Walter Puchner, National & Kapodistrian University of Athens, Dpt. Theatre Studies

«Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η βιεννέζικη τέχνη του fin de siècle»
«Konstantinos Christomanos und die Wiener Kunst de fin de siècle»

Εργίνα Ξυδούς, Ιστορικός Τέχνης, Magister Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Βιέννης /
Ergina Xydous, Art Historian, Magister History of art at the University of Vienna

«Ο Έ «Ο Έλληνας καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967) στη Βιέννη»
«Greek artist Konstantinos Parthenis (1878-1967) in Vienna».

*11.30 – 12.00
Παρουσίαση της έκθεσης «Ελλάδα-Αυστρία: Η Τέχνη της Προσωπογραφίας»
Συντονισμός: Αθανασία Ψάλτη
Outlook on the exhibition «Greece-Austria: The Art of Portraiture»
Moderation: Athanasia Psalti

Δρ. Ανίνα Βαλκανά, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΕΑΠ /
Dr. Anina Valkana, Historian of Art, Curator, National Museum of Contemporary Art, Athens, Professor of Art History, Hellenic Open University)

«Η εξωστρεφής και πληθωρική καλλιτεχνική διαδρομή του Ν. Χατζηκυριάκου -Γκίκα: θεωρητικές και εικαστικές συναντήσεις με ευρωπαϊκές, εξωδυτικές και ελληνικές παραδόσεις»
«The extroverted and exuberant artistic path of the n. Hadjikyriakos-Ghikas: theoretical and artistic encounters with European, West and Greek traditions»

Δρ. Στέλλα Μουζακιώτου, Ιστορικός Τέχνης, Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Επιμελήτρια Εκθέσεων/
Dr. Stella Mouzakiotou, Professor of Art History, Hellenic Open University & Technological Institute of Athens, Exhibition curator

«Ελλάδα-Αυστρία: Η Τέχνη της Προσωπογραφίας»
«Greece-Austria: The Art of Portraiture»

*12:00 – 13.00
Διάλειμμα - Coffee Break

*13.00 - 14.00
Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο έργο του Klimt
Συντονισμός: Στέλλα Μουζακιώτου και Αθανασία Ψάλτη
Transcultural perspectives on the reception of Klimt
Moderation: Stella Mouzakiotou and Athanasia Psalti

Αιμιλία Μπάνου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /
Emilia Banou, Assistant Professor - University of the Peloponnese

« Η «Αθηνά Παλλάς» του Klimt: Η συμβολική μεταμόρφωση ενός αρχετύπου»
« Klimt’s “Pallas Athena”: A Symbolic Transformation of an Archetype»

Αργυρώ Λουκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελληνικός Πολιτισμός) /
Argyro Loukaki, Associate Professor Of Hellenic Open University (Greek Culture)

« Ο Klimt, η ελληνική παράδοση και η Ιαπωνία: Ανασύροντας χαμένες επαφές»
«Klimt, the Greek tradition, and Japan: Unearthing the missing links»

Ευγενία Αλμπάνη, Αρχιτέκτονας- Ιστορικός Τέχνης, Υπουργείο Πολιτισμού /
Eugenia Albani, Architect-Historian Of Art, Ministry Of Culture)

«Το Δένδρο της ζωής. Ένας διάλογος του Gustav Klimt με τη βυζαντινή τέχνη»
«The Tree of Life. A Dialogue between Gustav Klimt and Byzantine Art».

*14.00- 14.45
Καλλιτεχνικές τεχνικές: μελέτες περιπτώσεων μέσα από επιλεγμένες ερευνητικές προσεγγίσεις
Συντονισμός: Στέλλα Μουζακιώτου και Antonia Rahofer
Artistic techniques: Case studies on selected approaches
Moderation: Stella Mouzakiotou and Antonia Rahofer

Κώστας Στουπάθης, Μουσειολόγος / Συντηρητής Έργων τέχνης Υπ.Πολιτισμού, MEΛΤ Kostantinos Stoupathis, Greek Ministry of Culture, MEΛΤ
«Colour and paper bleaching as a contemporary practice through the mixed media sculptures of Evi Damianaki»

«Συντήρηση της σύγχρονης τέχνης: η μελέτη αποκατάστασης των γλυπτών μικτής τεχνικής της εικαστικού Εύης Δαμιανάκη»
Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/
Xenofon Bitsikas, Professor, School of Fine Arts, University of Ioannina

«Επιδερμίς: ένα οργανικό παλίμψηστο»
«Skin: an organic palimpsest»

Πολυξένη Μάντζου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης /
Polyxeni Mantzou, Associate Professor, School of Architectural Engineering, Democritus University of Thrace

«Τα Πράγματα: από τον Τάλω στο "Her"
«The Things: from "Talos" to "Her"

Σμαραγδής Γιάννης, Σκηνοθέτης /
Smaragdis Giannis, Director

«Η Τέχνη του Κινηματογράφου σήμερα»
"The art of cinema today"


Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...