Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

"Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ χρηματοδοτεί το Δήμο ΔΕΛΦΩΝ για χώρους στάθμευσης στην ΑΜΦΙΣΣΑ"


Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
"Τροποποίηση του έργου του Δήμου Δελφών με τίτλο «Προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποιημένης διαχείρισης υπαίθριων χώρων στάθμευσης»,

προϋπολογισμού 73.800,00 € που είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015".

Ο Πρόεδρος με τη με αριθμ. πρωτ. 4435/14.09.2016 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι:

1. Με την απόφαση 66.7/2014 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκαν τα έργα του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015» για το έτος 2013, στον άξονα 5.

2. Με τις αριθμ. 88.2 /2015 και 100.4/2016 αποφάσεις το έργο εντάθηκε στα συνεχιζόμενα έργα του Πράσινου Ταμείου.

3. Με τα με αριθμ. 8173/07-04-2016, 8794/27-05-2016 και οικ. 14091/10-06- 2016 έγγραφά του ο Δήμος Δελφών (αριθμ. εισερχ. 1688/07-04-2016, 2485/30-05-2016 και 2872/17-06-στο Π.Τ.) αιτήθηκε την τροποποίηση του έργου του Δήμου Δελφών και απέστειλε συμπληρωματικά στοιχεία

4. Με το αρ. πρ. 17919/25-07-2016 2016 έγγραφό του ο Δήμος Δελφών (αριθμ. εισερχ. 3581/25-07-2016 στο Π.Τ.) ενημέρωσε το Πράσινο Ταμείο για τη συναινετική λύση τη σύμβασης με τον ανάδοχο για την εκτέλεση της Προμήθειας- εγκατάστασης εξοπλισμού αυτοματοποιημένης διαχείρισης υπαίθριων χώρων στάθμευσης».

5. Tην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Δελφών, λόγω του ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης στον Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν:

Την τροποποίηση του συνεχιζόμενου έργου του Δήμου Δελφών από «Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποιημένης διαχείρισης υπαίθριων χώρων στάθμευσης», στη Δημοτική Ενότητα της Άμφισσας του Δήμου Δελφών, προϋπολογισμού 73.800,00 €, που είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» σε «Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων Στάθμευσης στην Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών», υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Λόγω του ότι δεν υπάρχει ιδιόκτητος χώρος κυριότητας του Δήμου Δελφών, απαιτείται η μίσθωση από τον Δήμο Δελφών χώρου, ο οποίος θα διαμορφωθεί στη συνέχεια από τον Δήμο ως Υπαίθριος Χώρος Στάθμευσης με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Ως εκ τούτου, το Πράσινο Ταμείο κρίνει αναγκαίο η Σύμβαση Μίσθωσης του χώρου η οποία θα συναφθεί μεταξύ του Εκμισθωτή και του Δήμου και του Εκμισθωτή, να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:


  • α) Μακροχρόνια διάρκεια μίσθωσης: Η διάρκεια μίσθωσης να συμφωνηθεί άνω των εννέα (9) ετών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόσβεση της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της διάρκειας της μίσθωσης θα πρέπει το μισθωτήριο συμβόλαιο να περιληφθεί τον τύπο του συμφωνητικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 618 ΑΚ.
  • β) Καταγγελία/Λύση σύμβασης: Στην περίπτωση που καταγγελθεί/λυθεί η σύμβαση μίσθωσης πρόωρα (δηλαδή πριν την πάροδο του συμβατικού χρόνου αυτής) με υπαιτιότητα του Δήμου ,να προβλέπεται ότι ο Δήμος Δελφών θα ευθύνεται έναντι του Πράσινου Ταμείου στην επιστροφή του ποσού της χρηματοδότησης. Επίσης, να προβλέπεται στο Συμφωνητικό Μίσθωσης ότι η πρόωρη λύση της Σύμβασης Μίσθωσης λόγω ιδιοχρησίας του ακινήτου δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.
  • γ) Να αποτελέσει παράρτημα του Μισθωτηρίου Συμβολαίου η τεχνική περιγραφή- μελέτη για τη διαμόρφωση των προτεινόμενων χώρων στάθμευσης, η οποία να προβλέπει το βιοκλιματικό σχεδιασμό τους, την αύξηση της φύτευσης και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

2. Να υποβάλλει ο Δήμος Δελφών το σχέδιο του Μισθωτηρίου Συμβολαίου προς το Πράσινο Ταμείο, πριν την υπογραφή του και τη διαδικασία ανάδειξης του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, προς έλεγχο και έγκριση αυτού.

3. Οι πιθανές θέσεις για την εύρεση χώρου στάθμευσης να βρίσκονται πλησίον των τριών κομβικών σημείων που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 490/31-12-2013).
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...