Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΑΣ


ΘΕΜΑ : Παροχή αρνητικής γνώμης Υ.Σ. και εν συνεχεία ακύρωση της 278/2017 απόφασης Δ.Σ. περί « Τροποποίηση  Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 ».
ΣΧΕΤ : 1. Η αριθμ. 278/ 14-7-2017  απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δελφών.
            2. Η αριθμ. 7/2017 ομόφωνη  απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Επειδή, όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη νομολογία, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και απαγορεύεται για τον κοινό νομοθέτη ή την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, η έκδηλη και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση, είτε υπό τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε υπό τη μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή περιορισμού δικαιωμάτων όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση τελείως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια. Εξάλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος, υπαγορεύει η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (πρβλ. ΣτΕ 2756/2011, 583/2008, 4498/2005, Ολ 2396/2004, Ολ 1253/2003, 2099/2000, 5094/1996 κ.ά.)

      Με το αριθμ. 30/3-7-2017 προγενέστερο έγγραφο μας, είχαμε ζητήσει την παροχή αρνητικής γνώμης του Υ.Σ. και εν συνεχεία ακύρωση της 253/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών περί « έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών» επειδή, κατά παράβαση  της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα  οι υπάλληλοι  κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας  ΔΕ1 - Διοικητικού &  ΔΕ-1 Διοικητικού -Λογιστικού, από την δυνατότητα να μπορούν να επιλεγούν ως  προϊστάμενοι των περισσοτέρων  Τμημάτων του ΟΕΥ,  παρότι η ειδικότητα την οποία έχουν, είναι συναφής, με την ειδικότητα των υπαλλήλων άλλων κατηγοριών ( ΠΕ-1 Διοικητικού , ΠΕ- Διοικητικού Οικονομικού  και ΤΕ – Διοικητικού Λογιστικού ) , που με τον οργανισμό καθορίστηκε ότι επιλέγονται  προϊστάμενοι στα Τμήματα αυτά, επισημαίνοντας ότι τα δέκα τρία (13) Τμήματα του ΟΕΥ , στα οποία αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα οι υπάλληλοι κατηγορίας/κλάδου/ειδικότητας ΔΕ-1 Διοικητικού  & ΔΕ-1 Διοικητικού-Λογιστικού,  είναι τα αναφερόμενα Τμήματα στο άρθρο 27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. (Α.Δ.Σ. 253/2017) ,με τα προσδιοριστικά αριθμητικά στοιχεία των οργανικών μονάδων:  2 ,   4,  5,  7παρ.1 ,  7παρ. 2,  7παρ. 3,  7παρ. 4 ,   8,   9,  11παρ. 1 ,  11παρ. 2 , 12 παρ.1,  12παρ. 3 .

      Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, με την ανωτέρω σχετική απόφασή του (278/14-7-2017) με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017  », επανήλθε στο θέμα του Ο.Ε.Υ. και τροποποίησε μεταξύ άλλων και το άρθρο 27 ως εξής : « Στο άρθρο 27. Προστέθηκαν οι φράσεις «και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ» και επήλθαν μεταβολές στις αριθμ. 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 11.1, 11.2, 12.1 και 12.3 Διοικητικές Ενότητες – Οργανικές Μονάδες. Στην ενότητα 1 προστέθηκε η φράση ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Επίσης διορθώθηκε ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός σε ΔΕ Τεχνικών».

      Με τον τρόπο αυτόν , το Δημοτικό Συμβούλιο ,συμπεριέλαβε στα δέκα τρία (13) Τμήματα του Ο.Ε.Υ. τους αποκλεισθέντες αδικαιολόγητα υπαλλήλους ΔΕ-1 Διοικητικού ενέταξε  τους υπαλλήλους ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ενώ παρέλειψε ακόμη μία φορά  τους  υπαλλήλους  ΔΕ-1 Διοικητικού-Λογιστικού.

      ‘Όπως αναφέρει το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16-4-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.   «Όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (πχ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν όμως από τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, η δυνατότητα  επιλογής σε θέση προϊσταμένου, υπαλλήλων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών (άρθρο 97 του Υ.Κ.)  και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής ….».

      Πλην όμως, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. προβλέπουν , να ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής  σε θέση προϊσταμένων υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας ή ΔΕ Τεχνικών , ΔΕ Οδηγών με την προσθήκη της φράσης «και εν ελλείψει  ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ» όπως προαναφέρθηκε, η  απόφαση του Δ.Σ. Δελφών (278/14-7-2017), επέβαλλε την εισαγωγή ενός καθαρά χαριστικού προνομίου ,να μην  ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών,  υπέρ των   υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας ή ΔΕ Τεχνικών , ΔΕ Οδηγών που μπορούν να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Τμημάτων, και  μία άνιση μεταχείριση με την επιβολή περιορισμού δικαιωμάτων  των υπαλλήλων  ΔΕ-1 Διοικητικού και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, (στους οποίους θα ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών), κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 4  του Συντάγματος, που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, και απαγορεύεται ο αδικαιολόγητος περιορισμός των  δικαιωμάτων τους,  καθώς και την αρχή της αξιοκρατίας η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος και υπαγορεύει , η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα , να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους .
      Για να γίνουν  αντιληπτά τα προαναφερόμενα,  αναφέρουμε ενδεικτικά τις κατωτέρω Διοικητικές Ενότητες -  Οργανικές Μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο  27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
                Α/Α   10 παρ.1
ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας ή ΔΕ Διοικητικού  ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
                  Α/Α  12 παρ.4
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας

                  A/A    1
ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας  και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
                 
                  A/A  7 παρ.1
ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
                
                 A/A    7 παρ.2

ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας  ή ΔΕ Τεχνικών και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
                 
                  A/A  7 παρ.3
ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας  ή ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Οδηγών και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

      Τα δέκα πέντε (15) Τμήματα του ΟΕΥ , στα οποία επιβλήθηκε η εισαγωγή ενός καθαρά χαριστικού προνομίου ,να μην  ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών,  υπέρ των   υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ οιουδήποτε κλάδου/οιασδήποτε ειδικότητας ή ΔΕ Τεχνικών ,  ΔΕ Οδηγών , που μπορούν να επιλεγούν ως προϊστάμενοι Τμημάτων, και  ταυτόχρονα μία άνιση μεταχείριση με την επιβολή περιορισμού δικαιωμάτων,  των υπαλλήλων  ΔΕ-1 Διοικητικού και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, είναι τα αναφερόμενα Τμήματα στο άρθρο 27 του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. ,με τα προσδιοριστικά αριθμητικά στοιχεία των οργανικών μονάδων: 1,  2 ,  4,  5,  7παρ.1 ,  7παρ. 2,  7παρ. 3,   7παρ. 4 ,   8,   9,   11παρ. 1 ,  11παρ. 2 ,  12 παρ.1,  12 παρ. 2  και  12παρ. 3. 
      Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε α) από τα μέλη του Υ.Σ. την παροχή αρνητικής γνώμης για τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών και, β) την ακύρωση της αριθμ. 278/ 14-7-2017  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών , από τον Ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

                                                               Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      Σπυρίδων  Λύτρας                                          Νικόλαος Δημολάς 
Δημοσίευση σχολίου

petrosdiver

Προς ενημέρωσή σας, να δηλώσω ότι οι απόψεις των συντακτών του ιστολογίου, δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με το περιεχόμενο των άρθρων που αναρτούνται. Η παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί απαρέγγλειτα τον Κώδικα δεοντολογίας των Blogger (ΕΔΩ). Επίσης δεν αναρτούνται υβριστικά άρθρα και σχόλια. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη και ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...